Cambridge Mover 1-2-3

149.000

Nội dung Cambridge English movers

Nội dung movers bao gồm 3 bài test, luyện 3 kỹ năng nghe, đọc – viết và nói.

1. Listening: gồm 5 Part

Part 1: Listen and draw lines

Part 2: Listen and write

Part 3: Listen and write a letter in each the box.

Part 4: Listen and tick (√) the box

Part 5: Listen and colour

2. Reading and Writing: gồm 5 part

Part 1: Look and read. Put a tick (√) or a cross (×) in the box

Part 2: Look and read. Write Yes or No

Part 3: Look at the pictures. Look at the letters. Write the words

Part 4: Choose a word from the box. Write the correct word next to number 1-5

Part 5: Look at the pictures and read the questions. Write one-word answers

3. Speaking: gồm 3 bài test

Cấu trúc đề thi movers

Đề thi movers gồm 03 phần, kiểm tra đủ 04 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết)

Phần 1: Nghe (Listening)

Phần 2: Đọc và viết (Reading and Writing)

Phần 3: Nói (Speaking)

Cách tính điểm thi movers

Cách tính điểm thi Cambridge english movers được thể hiện qua các biểu tượng hình khiên được in trên chứng chỉ với số lượng tối đa mỗi bé nhận được là 5 khiên cho mỗi kĩ năng Nghe – Đọc và viết – Nói

Mức điểm đạt là tổng số 10 khiên trở lên và mỗi kỹ năng không được dưới 2 khiên.

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0925.363.678
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)